Aké sú dôvody pre vypovedanie PZP?


Poistná zmluva na PZP zaniká alebo ju možno ďalej vypovedať okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu:

 • predaj vozidla
 • vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
 • odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 • neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
 • dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
 • podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy

Kto môže zmluvu vypovedať?

Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.

Ako možno oznámiť vypovedanie zmluvy?

 • písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne (42 dní pred ukončením poistenia)
 • osobne na pobočke poisťovne

Čo treba priložiť k PZP výpovedi?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.

 • pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení vozidla z evidencie, protokol o ekologickej likvidácii
 • pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.

Zelená karta

Zároveň je klient (poistník) povinný na základe § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t.j. zelenú kartu:

Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi zelenú kartu.

Každá poisťovňa má túto povinnosť uvedenú aj vo svojich všeobecných poistných podmienok. Už nie však každá na tejto povinnosti aj v praxi trvá. Vždy je však dobré doklady neničiť, aby ste ich v prípade vyzvania vedeli poisťovni vrátiť.

Na čo pri vypovedaní PZP nezabudnúť?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia.

A rovnako, požiadajte aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Kedy dochádza k PZP výpovedi?

Ak je výpoveď poistnej zmluvy na PZP oprávnená, a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, dochádza k výpovedi dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Poisťovne podľa všeobecných poistných podmienok môžu stanoviť tzv. ochrannú lehotu, po uplynutí ktorej dochádza k výpovedi. Ochranná lehota začína plynúť dňom riadneho oznámenia výpovede a jej dĺžka je štandardne stanovená na 8 dní.

Predaj auta či zmena poisťovne?

Či už vymieňate staré auto za nové alebo len chcete zmeniť poisťovňu, v oboch prípadoch sa vám oplatí prepočítať si ceny PZP.


Prepočítať PZP

 • Zavolajte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.
 • Pripravte si: Občiansky preukaz, Vodičský preukaz a Technický preukaz od automobilu.