Aké sú dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie?


  • koniec poistného obdobia (výpovedná lehota je šesť týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na ročné cestovné poistenie
  • vznik škodovej udalosti (na základe konkrétnych podmienok poisťovne uvedených vo VPP)
  • úmrtie poisteného

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie?

Vďaka nám jednoducho. Do online formuláru zadajte len potrebné údaje a ten vám vygeneruje výpoveď poistenia priamo na mieru. Následne musíte výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie doručiť v stanovenom termíne (v prípade konca poistného obdobia je to minimálne 6 týždňov pre koncom poistného obdobia) do poisťovne. Bežne sa využívajú poštové služby, v prípade však, že podávate výpoveď na poslednú chvíľu, odporúčame určite osobné dodanie na pobočku. Aby ste predišli možným problémom s neskorým doručením, následkom čoho by vaša výpoveď poistnej zmluvy nebola poisťovňou akceptovaná.

Poisťovne a ich adresy nájdete na našej stránke v sekcii „Adresy poisťovní“.

Kto môže vypovedať poistnú zmluvu na ročné cestovné poistenie?

  • poistník
  • ním poverená osoba na základe plnej moci

Dôvod výpovede pre cestovné poistenia je nutné zdokladovať

Ak nepodávame výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie z dôvodov, ktoré nám umožňuje zákon, t.j. ku koncu poistného obdobia, či do 2 mesiacov do uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu, musíme k danej výpovede v priebehu poistného obdobia doložiť aj potrebné doklady, ktoré potvrdzujú danú situáciu. Takýmto dokladom je

  • záznam o škodovej udalosti od poisťovne (výpoveď z dôvodu škodovej udalosti) a
  • úmrtný list (výpoveď z dôvodu úmrtia poistníka).

Tieto doklady sú súčasťou zaslanej výpovede do poisťovne. Zároveň môže poisťovňu požiadať o vráteniu zvyšku poistného, ktoré ste nespotrebovali.

Platnosť výpovede poistnej zmluvy

Výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie je platná, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré určuje poisťovňa vo svojich Všeobecných poistných podmienkach, a prichádza k nej dňom jej riadneho oznámenia poisťovni.

Ak má však poisťovňa vo svojich podmienkach určenú aj tzv. ochrannú lehotu, zväčša osemdňovú, k vypovedaniu poistenia dochádza až jej uplynutím.

Chcete zmeniť poisťovňu, ale naďalej cestovať?

Máte na to právo! Dodržať musíte len povinnosť výpovede poistnej zmluvy a následne si vybrať to najvýhodnejšie a najlepšie ročné cestovné poistenie, ktoré vám bude vyhovovať, či už z hľadiska ceny, ale aj obsahu. Ak máte záujem o krátkodobé cestovné poistenie, vypočítajte a porovnajte si ceny poistného.


Prepočítať cestovné poistenie

  • Zavolajte nám alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa Vám ozveme.
  • Pripravte si: Občianske preukazy všetkých osôb ktoré chcete poistiť.