Kedy môžem podať výpoveď poistenia?

Poistná zmluva sa uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, konkrétne podľa § 788 a ďalších, takže aj výpoveď poistenia sa bude riadiť týmto právnym predpisom, ale zároveň aj podmienkami konkrétnej poisťovne, ktoré sú vyjadrené v jej Všeobecných poistných podmienkach.

Nie ste spokojný so službami svojej poisťovne, s výškou poistného alebo ste si našli výhodnejšie poistenie? Je potrebné podať výpoveď aktuálnej poistnej zmluvy.

Zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

Podľa uvedeného zákona ide o nasledovné dôvody na ukončenie či vypovedanie poistnej zmluvy:

  • koniec poistného obdobia pri poistení na dobu neurčitú – poisník musí podať výpoveď minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Nevzťahuje sa však na poistenie osôb.
  • do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy – výpoveď môže podať každý z účastníkov, poistenie zaniká po uplynutí 8-dňovej výpovednej lehoty
  • nezaplatením poistného zo strany poistníka – prvej alebo celej čiastky do 3 mesiacov od jeho splatnosti alebo pri ďalšej čiastke do 1 mesiaca od výzvy na úhradu

Ďalšie dôvody výpovede poistenia

Ďalšie dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy sa spájajú s konkrétnym prípadom konkrétneho poistenia.

  • v prípade poistenia áut – PZP aj havarijného môže ísť o vyradenie z evidencie, odcudzenie či predaj vozidla a podobne
  • v prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca ide o zmenu zamestnávateľa a či ukončenie pracovného pomeru
  • pri poistení osôb – cestovné či životné poistenie – môže ísť napríklad o úmrtie
  • v prípade poistenia nehnuteľnosti – domu a domácnosti sa ňou rieši predaj nehnuteľnosti, teda zmena vlastníka či zánik poistenej nehnuteľnosti a iné

Konkrétne dôvody, ako aj konkrétne výpovede poistných zmlúv pre rôzne druhy poistenia získate jednoducho na základe praktického formuláru.


Adresy poisťovní


Aké sú dôvody pre vypovedanie PZP?

Aké sú dôvody pre výpoveď havarijného poistenia?

Aké sú dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na ročné cestovné poistenie?

Aké sú dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie?

Aké sú dôvody pre výpoveď poistenia zodpovednosti zamestnanca?

Aké sú dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľnosti?


Najväčšou hodnotou pre BYVAKOM je spokojný klient.